sfondo2
sfondo2
sfondo2

blue point trasp

Blue Point 

di Morandi Roberta

Ku ndodhemi

Kontaktet

sberleffo-white
sberleffo-white
sberleffo-white


Telefoni (+39) 0171 324442
Celular (+39) 333 4990827
info.bluepoint.cn@gmail.com
P. IVA  03886970049 
PEC morandiroberta@pec.it

ORARI I HAPJES

Mëngjesi: me termin
Pasdite: 14:00 - 18:30
Die: Mbyllur

Via XXVIII Aprile 19

 12100 Cuneo (CN) - Italy

immagine1.jpeg

facebook
telegram
whatsapp

Faq

pyetje të shpeshta

ÇFARË ËSHTË VËRTETIMI I NJË FOTOKOPJEJE?

Vërtetimi i një fotokopjeje konsiston në vërtetimin e konformitetit me materialin origjinal dhe nënshkruhet në fund të fotokopjes nga zyrtari publik i autorizuar. Përveç nënshkrimit të plotë dhe vulës së zyrës (e aplikuar në fund nëse është e mundur, përndryshe në anën e pasme), nëse kopja përbëhet nga disa fletë, secila prej tyre duhet të përmbajë nënshkrimin e të njëjtit zyrtar publik.

Kjo gjë ju lejon të paraqisni një kopje të një dokumenti në vend të origjinalit. 

Fotokopja e vërtetuar nuk skadon.

Për ta marrë atë, duhet të sillni me vete një dokument identiteti dhe dokumentin origjinal, i cili duhet të jetë i vërtetuar. Përveç rasteve shumë të rralla, zakonisht kërkohet një pullë tarife (prej 16,00 €) çdo 4 faqe.

ÇFARË ËSHTË PËRKTHIMI NËN BETIM?

Përkthime nën betim janë përkthimet që zyrtarizohen nëpërmjet një betimi të dhënë para Nëpunësit të Gjykatës, Gjyqtarit të Paqes ose Noterit, me të cilin përkthyesi betohet se e ka përkthyer mirë dhe me besnikëri tekstin në fjalë me qëllim për të bërë të ditur të vërtetën.

Nëpërmjet betimit, përkthyesi merr përgjegjësi, qoftë edhe penale, për atë që ka shkruar.

Betimi dhe legalizimi janë procedura të domosdoshme për t'i paraqitur çdo dokument një autoriteti, organi ose enti zyrtar në një gjuhë të ndryshme nga ajo origjinale.

Sipas ligjit, është personi që kryen përkthimin ai që duhet të bëjë betimin para Autoritetit kompetent.

Vulat duhet të përkthehen dhe nënshkrimet duhet të raportohen, nëse nuk janë të qarta ose të lexueshme, duhet të specifikohet: vulë e palexueshme, nënshkrim i palexueshëm; fotografitë dhe vulat e ndryshme të vendosura në dokument duhet të përmenden nga përkthyesi (p.sh. fotografia e të interesuarit, pulla prej € ..., etj.). Nevojiten: dokumenti origjinal (ose kopje e vërtetuar), përkthim, deklaratë betimi dhe një pullë tarife (16,00 €) për çdo 100 rreshta në 4 faqe.

ÇFARË ËSHTË LEGALIZIMI?

Legalizimi konsiston në vërtetimin e gjendjes juridike të zyrtarit publik që ka vendosur nënshkrimin e tij në një dokument.

Pas përkthimit nën betim të dokumenteve të  destinuara për vendet e huaja, kërkohet legalizimi.

Legalizimi i një dokumenti nënkupton vërtetimin e nënshkrimit të vendosur nga zyrtari publik në kohën e betimit të përkthyesit.

Dokumentet publike të lëshuara nga autoritetet e huaja (përfshirë përfaqësitë diplomatike dhe konsullore) legalizohen në mënyrë që të jenë të vlefshme në Itali dhe dokumentet dhe aktet e prodhuara në Itali të kenë vlerë jashtë vendit.

Dokumentet private legalizohen vetëm nëse shndërrohen në dokumente publike.

Në çdo rast, përkthimet nën betim të dokumentit duhet të kryhen gjithmonë.

ÇFARË ËSHTË APOSTILA?

Apostili është një vërtetim që vërteton, me vlerë të plotë ligjore, në nivel ndërkombëtar, vërtetësinë e çdo dokumenti publik. Dokumentet që janë bërë ose që duhet të jenë të vlefshme në një nga vendet e Konventës për heqjen e legalizimit të dokumenteve publike të huaja (Hagë, 05/10/1961), duhet të kenë apostilën (apostile).

Apostili zëvendëson legalizimin.

Një apostilë është një shënim, me një vulë specifike, i vendosur në një dokument origjinal.

Në çdo rast, përkthimet  nën betim te dokumentit duhet të kryhen gjithmonë.

PËRKTHIMI NËN BETIM SA KUSHTON?

Ky lloj përkthimi zakonisht përdoret si për dekretet dhe aktet ligjore ashtu edhe për ato noteriale. Por gjithashtu kërkohet si për certifikatat e regjistrit të  të  huajve për t’u përdorur në Itali ashtu dhe  për çertifikatat italiane që do të përdoren jashtë vendit. Prandaj, përkthimi i certifikatave të tilla si certifikatat e lindjes, certifikatat e martesës, certifikatat e diplomës, certifikatat e dosjeve, patentë shoferi e kështu me radhë duhet të jenë përkthime nën betim.

Betimi që bën përkthyesi quhet gjithashtu edhe certifikim dhe është në të gjitha kuptimet një vlerësim eksperti ligjor.

Sa kushton një përkthim nën betim? Nuk ka një çmim fiks sepse varet nga gjuha dhe volumi i dokumenteve. Normalisht, llogaritet çmimi i përkthimit dhe veçmas  çmimi i deklaratës nën betim, duke shtuar dhe çmimin e pullave tarifore të kërkuara nga shteti.

ÇFARË ËSHTË PËRKTHIMI NËN BETIM?

Përkthimi nën betim i dokumenteve është një përkthim me vlerë ligjore dhe zyrtare në vendin ku duhet të përdoret një dokument i caktuar. 

Është një përkthim i kryer nga një përkthyes i cili betohet para një zyrtari publik se e ka përkthyer saktë dhe besnikërisht dokumentin nga një gjuhë në tjetrën me qëllimin e vetëm për të bërë të ditur të vërtetën.

Zyrtari publik i cili mund të jetë nëpunës i gjykatës, noter ose gjyqtar i paqes, merr përkthimin e bërë nga përkthyesi, dhe së bashku nënshkruajnë një deklaratë nën betim. Ky raport përmban të dhënat e përkthyesit, vulën e zyrtarit publik, numrin kronologjik të raportit dhe nënshkrimet e përkthyesit dhe zyrtarit publik.

Që një përkthim nën betim të jetë i vlefshëm zyrtarisht, njëherë që është nënshkruar nga përkthyesi dhe zyrtari publik duhet të jetë i shoqëruar gjithmonë me pullë tarifore. 

ÇFARË NEVOJET PËR PËRKTHIMIN E NJË LEJE DREJTIMI?

Për të përkthyer një leje drejtimi, ju duhet:

1. Leja e drejtimi origjinale e cila do të përkthehet

2. Kopje e vërtetuar e origjinalit (kjo tërhiqet ne zyrën e gjendjes civile ku, perveç rasteve të rralla, kërkohet një pullë tarife prej 16,00 €)

3. Përkthimi nën betim i përkthyesit, me një pullë tarife prej 16,00 €.

Kujdes, tashmë për shkak të urgjencës COVID 19,  Gjykata mund të aksesohet vetëm me anë të një takimi. Në Cuneo, zyrat përgjegjëse venë ne dispozicion vetëm 2 ditë në javë për vërtetime urgjente dhe të domosdoshme. Ndaj nuk duhet të prisni deri në momentin e fundit duke besuar se mund të bëni gjithçka brenda pak ditësh. 

SI LLOGARITET KOSTO E NJË PËRKTHIMI?

Ka metoda të ndryshme për llogaritjen e çmimit të një përkthimi, por gjëja kryesore është gjithmonë kombinimi i gjuhës, pra nga cila gjuhë në cilën gjuhë do të kryhet përkthimi. Ka gjuhë me një treg më konkurrues si anglishtja ose frëngjishtja (gjuhët më të studiuara dhe të përdorura) të cilat për këtë arsye kanë një kosto më të ulët dhe të tjera me një treg më të veçantë sic mund te jetë gjuha japoneze ose arabe me një kosto dukshëm më të lartë. 

Duke thënë këtë, një faktor tjetër që ndikon në çmimin e një përkthimi është gjatësia e tekstit. Duhet të merret parasysh se për dokumente ose tekste shumë të shkurtra shpesh përdoret një çmim i përcaktuar si "faturim minimal" i cili mund të ndryshojë sipas politikave të çdo agjencie por që është gjithmonë rreth 30/40 euro, ndërsa për tekstet shumë të gjata dakortësohet me klientin një çmim i përcaktuar si "paketë". 

Një faktor tjetër që ndikon në çmim është kush e kryen përkthimin. Nëse përkthimi kryhet brenda agjencisë do të kushtojë më pak se delegimi i punës tek një përkthyes i jashtëm.

Gjithashtu çmimi mund të llogaritet edhe me fjalë ose me paragrafe, por rezultati nuk ndryshon shumë. Edhe në këtë rast zgjedhja e një metode ose një tjetre varet nga politikat e agjencisë, për shembull një preventiv për një tekst të pa përcaktuar mund të mos jetë përfundimtar sepse teksti përfundimtar mund të jetë shumë më i ndryshëm nga ai i paraqitur për vlerësim.